2014 Coaching Staff - (Click to Open)

Co-Head Coach: Carissa Rice

Co-Head Coach: Carissa Rice

p). (714) 536-2514 x4143
e). crice@hbuhsd.edu

Co-Head Coach: Tamara Smith

Co-Head Coach: Tamara Smith

p. (817) 412-8112
e. Tamarasmith1413@hotmail.com